Lea D. Nielsen

Development of the MR-CRAS (Mechanical Restraint – Confounding-Risk-Alliance-Score) and validation of its measurement properties among forensic psychiatric staff and experts)

(From 1.dec. 2014 to 1.dec. 2017)

 

PhD-Student & project responsible: Lea Deichmann Nielsen, Ph.d-student, MScN ,RN, Institute of Clinical Research, OPEN, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark

Head Supervisor: Lise Hounsgaard, PhD, MScN, RN, Professor, Institute of Clinical Research, OPEN, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark

Project Supervisor: Frederik A.Gildberg, Ph.d., Professor (Associate) & Head of Research, Lecturer in Forensic Mental Health, PhD, MScN, RN. CPS, Institute of Regional Health Research, Faculty of Health Science, University of Southern Denmark. Lecturer & Head of Research, Dept. of Psychiatry Middelfart, Region of Southern Denmark.

Method Supervisor: Per Bech, PhD, Clinical Professor, Institute of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Head of Research, Dept. of Psychiatry Hillerød, The Capital Region of Denmark

 

English abstract

 

Background: The duration of mechanical restraint (MR) is particular prolonged among forensic psychiatric inpatients. Use of a risk assessment instrument during use of coercive measures has shown promising results in reducing the duration. However, no instruments exist for use during MR to support the clinical decision-making among staff on whether the patient are ready to be loosened from MR with the aim of reducing the duration of MR.

Purpose: This project will focus on developing a short-term risk assessment instrument: Mechanical Restraint – Confounding-Risk-Alliance-Score (MR-CRAS), and validate its measurement properties among experts and forensic psychiatric staff. 

Design: Phase 1 serves to develop a version of the MR-CRAS instrument through a methodological, theoretical and empirically conceptualization based on existing literature, the guidelines and content of a selected sample of risk assessment instruments as well as planned focus group interviews among purposively sampled clinical experts with rich first-hand experience in MR. Phase 2 serves to pre-evaluate MR-CRAS through 1) face validation among purposively sampled clinical experts within forensic psychiatry; 2) content validation of the items in MR-CRAS by a purposively sampled panel of 8-12 researchers and clinical experts within the field; 3) Pilot testing of the instrument among staff within two convenience sampled forensic psychiatric inpatient units. Phase 3 serves to evaluate further measurement properties of the MR-CRAS instrument through a multicenter descriptive correlation study among staff within purposively sampled forensic psychiatric inpatient units during a period of one year. The purpose is to gain insight into the dimensionality and functionality of MR-CRAS and deciding on the definitive selection of items though relevant analysis.

Implications: The results will provide a foundation for further testing of the reliability, predictive validity etc. of the MR-CRAS and for implementing the MR-CRAS as a valid and reliable risk assessment instrument during MR. The results will also open for validation and implementation in other psychiatric settings where MR is used, both nationally and internationally. In future clinical practice, MR-CRAS as a short-term structured risk assessment scheme could be an effective element in a SPJ approach during MR. Use of MR-CRAS in a structured professional judgement process would promote systematic and transparent risk assessment, yet be flexible enough to account for case-specific influences and the context in which the assessment are made. MR-CRAS will expand the traditional preventive use of short-term risk assessment with a unique framework for use during MR.

Funding: Psychiatric Research Fond, Region of Southern Denmark.University College of Southern Denmark

 

Danish Abstract

 

Projektets baggrund: Varigheden af bæltefiksering er fortsat stigende indenfor hospitals psykiatrien i Danmark og er specielt langvarig blandt retspsykiatriske patienter i Region Syddanmark. Forskning viser, at brug af risikovurdering kan reducere varigheden af tvangsforanstaltning blandt psykiatriske patienter. Dette er ikke tidligere undersøgt under bæltefiksering af psykiatriske herunder retspsykiatriske patienter. Målet med MR-CRAS er at reducere tiden i bæltefiksering. Risikoadfærd, alliancefaktorer og confounders er alle identificeret som og udgør en samlet teori omkring årsager til længerevarende bæltefiksering blandt retspsykiatriske patienter. Formålet med MR-CRAS er at observere confounders, risikoadfærd og alliancefaktorer, der kan forlænge varigheden, og derved understøtte og skærpe plejepersonalets kliniske vurdering af patientens parathed til at blive løsnet fra bælte gennem måling af risiko for aggression, vold og selvskade, samt alliance parameter der vedrører faktorer såsom kontakt med patienten, og en tydeliggørelse af confounders (underliggende årsager), der har indflydelse på patientens risikoadfærd og alliance med personalet under bæltefiksering

Projektets formal: Formålet med dette projekt er derfor at udvikle et kortsigtet risikovurderingsinstrument (MR-CRAS), samt evaluere dets målingsegenskaber blandt eksperter og retspsykiatrisk sundhedsfagligt personale. Projektet er en del af et forskningsprogram indenfor Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, hvis formål er at reducere brugen af tvangsforanstaltninger før, under og efter brugen.

Projektets udførelse: Projektet har tre faser, der følger internationalt anerkendte trin for udvikling og evaluering af nye instrumenter samt standarder for studier omkring målingsegenskaber ved instrumenter brugt indenfor sundhedssektoren.

  • Fase 1: metodisk, teoretisk og empirisk udvikling af en version af MR-CRAS instrument med grundlag i klassisk og moderne test teori, forskning i årsager til bæltefiksering herunder lang bæltefiksering, forskning omkring risikofaktorer for aggression og vold og et udvalg af eksisterende risikovurderingsinstrumenter med påvist korttids effekt, samt resultaterne af fokusgruppe interviews blandt sundhedsfagligt personale med rig førstehånd erfaring indenfor brug af bæltefiksering.
  • Fase 2: præevaluering af MR-CRAS gennem A) overfladevalidering blandt retspsykiatrisk sundhedspersonale med henblik på at analysere og vurdere, hvorvidt MR-CRAS ser ud til at være en passende overordnet refleksion af confounders, risikofaktorer og allianceparameter. B) Indholdsvalidering via et panel af eksperter med henblik på at analysere og vurdere, hvorvidt MR-CRAS er en passende detaljeret refleksion af det instrumentet skal måle. C) Pilottestning af MR-CRAS blandt retspsykiatrisk sundhedspersonale med henblik på at evaluere behov for videre revision af instrumentet. Hvilket suppleres med data fra interviews af sundhedsfagligt personale omkring instrumentets forståelighed, relevans, accept og gennemførlighed.
  • Fase 3: Videreevaluering af MR-CRAS instrumentets målingsegenskaber via et multicenter deskriptivt korrelationsstudie over en etårig periode blandt sundhedsfagligt personale ansat i retspsykiatriske afsnit indenfor forskellige regioner inkl. Region Syddanmark. Formålet er at opnå dybere indsigt i indholdselementerne i MR-CRAS, hvordan elementerne fungerer og dermed afgøre endeligt indhold i instrumentet gennem relevante analyser.

 

Perspektiver:

  • Resultaterne vil danne grundlag for videre testning af MR-CRAS instrumentet og efterfølgende implementering af MR-CRAS som et validt og pålideligt risikovurderingsinstrument til brug under bæltefiksering
  • Resultaterne vil åbne for yderligere validering og implementering indenfor andre voksen psykiatriske specialer
  • Udvikling af scoringskategorier med det formål at implementere MR-CRAS i kombination med risikohåndterings interventioner, som vil blive tilpasset forskellige scoringer indenfor confounders, risikoadfærd og alliance med personalet.
  • I klinisk praksis vil MR- CRAS som et korttids risikovurderingsinstrument indgå som et delelement i en samplet professionel vurderingsproces (SPJ tilgang) og effekten af denne samlede SPJ tilgang på varigheden af bæltefiksering vil blive testet.
  • Brug af MR-CRAS i en SPJ tilgang vil fremme systematisk og transparent risikovurdering, men samtidig være fleksibel nok til at tage patientens foranderlige adfærd under bæltefiksering til indtægt
  • MR-CRAS vil udvide den traditionelle brug af korttids risikovurdering med en unik referenceramme for brug under bæltefiksering