GDRP

English

This is a private website owned and operated by F. A. Gildberg

Our website address is: https://www.netbuster.dk.

What personal data we collect and why we collect it?

The site contains information on current research in order to share this with the public. All information except comments is posted in agreement with those involved.

Comments

When visitors post comments on the site, we collect the data displayed in the comment form, as well as the visitor’s IP address and the browser’s user agent string to help detect spam.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) can be provided to the Gravatar service to see if you use it. The Privacy Policy of the Gravatar Service is available here: https://automattic.com/privacy/. After approving your comment, your profile picture will be visible to the public along with your comment.

Media

If you upload images to the site, then you should not upload images with embedded location data (EXIF GPS) included. Site visitors can download and extract all site data from images on the site.

Cookies

If you write a comment on our website, you can choose to store your name, e-mail address and website in cookies. These are for your convenience, so you do not have to fill in your information again when writing another comment. These cookies will last for a year.

If you have an account and you log in to this website, we will set up a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and is removed when you close the browser.

When you log in, we will set up a number of cookies and store your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen selection cookies last for one year. If you select “Remember me”, your login will last for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will disappear.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie does not contain any personal data and simply provides the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other sites

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if the visitor visited the other site.

These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and one logged in to that site.

Analytics

Who we share your data with?

As a rule, we do not share data other than those that you voluntarily provide or that you have agreed that we may use.

How long we store your data?

If you write a comment, then comments and its metadata will be preserved indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of having them in a moderation queue.

For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide to their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (with the exception that they cannot change their username). The site administrators can also view and edit that information.

What rights do you have over your data?

If you have an account on this site, or have written comments, you can request an exported file with the personal data we have about you, including all data you have given us. You can also request that we delete all personal data we have about you. This does not include any data that we are required to store for administrative, legal or security reasons.

Where we send your data?

Visitor comments may be verified by an automated spam detection service.

How we protect your data?

automated registration is then stored in a protected database by the provider and only serves to measure the traffic on the site. This data is not passed on to third parties.

What data breach procedures we have in place?

Data that you want to delete can be done on request and reasonable administration time must be expected.

Which third parties we receive data from?

None

What automated decisions and / or profiling we make with user data?

None

Industry regulatory requirements for submission?

None

Contact information

Frederik A. Gildberg – fgildberg [a] health.sdu.dk

More info

Available upon request

Dansk

Dette er en privat hjemmeside ejet og forvaltet af F. A. Gildberg

Vores webstedsadresse er: https://www.netbuster.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

På siden er samlet information om aktuel forskning med henblik på at tydeliggøre resultater samt dele disse med offentligheden. Alle informationer ud over kommentarer er lagt op efter aftale med de involverede.

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Vi deler som udgangspunkt ikke data andre end dem du selv frivilligt afgiver eller som du har aftale om at vi må anvende

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Kontaktinformation

Frederik A. Gildberg – fgildberg[a]health.sdu.dk

Yderligere information

Fås ved henvendelse

Hvordan vi beskytter dine data

automatiseret registrering så opbevares i beskyttet database ved udbyder og tjener kun til at måle trafikken på siden. Denne data videregives ikke til 3. part.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Data der ønskes slettet kan ske ved henvendelse og rimelig administrations tid må påregnes.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Ingen

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Ingen

Industriregulative krav om fremlæggelse

Ingen